ขาดส่งงาน

ชิ้นที่ 2 (ประวัติส่วนตัว)

นายสุทธิพงศ์     ทรงศีธิพันธ์

ส.ท.สุเทพ    สวนแก้ว

นายกิตติพงษ์    เนียมหมวด

นายกิตติศักดิ์    เย็นวัฒนา

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นายนเรศ ศิริเกษ

ชิ้นที่ 3 (ไหว้พระ 9 วัด)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นางสาวรพีพรรณ พึ่งพิพัฒน์

นางสาวณัฐิกา    เดชศิริ

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

ชิ้นที่ 4 (ข้อสอบ)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นายพาณิชน์    ร่วมดี

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวชลาลัย ตติเจริญ

นายพะเนตร    เอี่ยมเรียง

นายวิศรุต โกเศยะโยธิน

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นางสาวปภัชณันท์ ปัญญาวรสวัสดิ์

นายนเรศ ศิริเกษ

Advertisements
Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

การบ้านครั้งที่ 4

1. ออกข้อสอบวิชา Powerpoint 2007 จำนวน 10 ข้อ พร้อมทำเฉลยโดยใช้ Triggers

2. วาดแผนที่แบบ Animation จากอนุเสาวรีย์มายังศูนย์รางน้ำ

ส่ง E-mail boonyarit_cho@sdulive.net

ชื่องาน PPT_HW4_(Name)_(ID).pptx

Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

การบ้านครั้งที่ 3

    Download ไฟล์ที่นี่ HW3

    ส่งงานมาที่ boonyarit_cho@sdulive.net

กำหนดส่ง 10 เม.ย. 54 ก่อน 18.00 น.

Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

การบ้านครั้งที่ 2

สร้างงาน Microsoft PowerPoint เขียน Profile เกี่ยวกับตัวเอง พร้อมทั้งเขียนเรื่องที่สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 slide

 • ให้ส่งงานเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ PPT_HW1:(Name)_(ID).pptx

  ตัวอย่างเช่น PPT_HW1-Boonyarit-01

ส่งงานมาที่ boonyarit_cho@sdulive.net

กำหนดส่งไม่เกินวันพุธที่ 6 เมษายน 54 ไม่เกินเวลา 15.00 น.

Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

การบ้านครั้งที่ 1

สร้างงาน Microsoft PowerPoint “เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการรักษาโลก”

 • แบ่งกลุ่มละไม่เกิน 3 คน (หรือทำเป็นงานเดี่ยวก็ได้) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 slide ต่อ 1 คน
 • นำเสนองานในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 54
 • ส่งงานเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint
Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

รายชื่อผู้เข้าอบรม

รหัสประจำตัว

ชื่อ

นามสกุล

W54MP0101

ธนวุฒิ

แย้มเกศร์หอม
W54MP0102 ณบดี บุญตา
W54MP0103 สุทธิพงศ์ ทรงศีธิพันธ์
W54MP0104 อนุชา แสงสว่าง
W54MP0105 นาตยา พูนทอง
W54MP0106 รพีพรรณ พึ่งพิพัฒน์
W54MP0107 ชวลิต เกิดโถ
W54MP0108 ภาณุวัชร์ กุหลาบทอง
W54MP0109 ภูริณัฐ ยมหา
W54MP0110 ศศิธณ มาตาปิตุกุล
W54MP0111 ณัฐิกา เดชศิริ
W54MP0112 บุษยา สุดใจ
W54MP0113 พัชรพงศ์ ก้อนทอง
W54MP0114 พาณิชน์ ร่วมดี
W54MP0115 ภัทรพล สุขสมบูรณ์
W54MP0116 อรพรรณ ชีวะกานนท์
W54MP0117 ธนวรรณ แก้วพินิจ
W54MP0118 สุพัตรา ศรีจันทร์
W54MP0119 กรรณิการ์ กรดแก้ว
W54MP0120 ชลาลัย ตติเจริญ
W54MP0121 พะเนตร เอี่ยมเรียง
W54MP0122 จรัสพงศ์ จูจ้อย
W54MP0123 สุมณฑา คำสาริรักษ์
W54MP0124 ชนนท์ เกียรติกอบกิจ
W54MP0125 สุเทพ สวนแก้ว
W54MP0126 พรหมเมศ วิริยะจิตต์
W54MP0127 พชรพล เกตุบำรุง
W54MP0128 กิตติพงษ์ เนียมหมวด
W54MP0129 กิตติศักดิ์ เย็นวัฒนา
W54MP0130 วิศรุต โกเศยะโยธิน
W54MP0131 ลภัสรดา โกมลบุตร
W54MP0132 กมลชนก ฉลองจงษ์
W54MP0133 ปภัชณันท์ ปัญญาวรสวัสดิ์
W54MP0134 กรรณิกา วรรณงาม
Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment

แนวการสอนหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2007

แนวการสอนหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2007 (40 ชั่วโมง)
ผู้สอน

อ.บุญฤทธิ์ ชมสุทธา
boonyarit_cho@sdulive.net


วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ ข้อความ กราฟ และแผนภูมิได้อย่างสวยงาม

รายละเอียดของหลักสูตร :

ศึกษาการใช้งาน Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างงาน Presentation การสร้างงาน Presentation นำเสนอผลงานโดยแสดงชุด Slide ทีละภาพ การปรับปรุงข้อความและภาพ การใช้ Slide รวมทั้งการตกแต่ง Presentation เช่น วิธีแทรกภาพ แทรกกราฟใน Slide การเลือกใช้ Bullet และการเลือกสีและเส้น เป็นต้น

หนังสือหรือเอกสารอ้างอิง :

คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ สำนักพิมพ์ Provision

เนื้อหารายวิชา :

ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา

1

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Office PowerPoint 2007

 • แนะนำมุมมอง Slide
 • แนวคิดในการใช้มุมมองต่าง ๆ ใน PowerPoint
 • การปรับขนาดมุมมอง
 • การคัดลอก/ลบ/ย้ายตำแหน่ง Slide

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

2 

การสร้างงานรูปแบบต่างๆ

 • การสร้างงานด้วย Design Template
 • การสร้างงานโดยใช้ Blank Presentation
 • การสร้าง Slide แผ่นใหม่
 • แนะนำ Slide Layout

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

3

การตกแต่ง Slide

 • การใส่ข้อความลงใน Slide
 • การเลือกข้อความและการทำงานของกล่องข้อความ
 • การกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้กับข้อความใน Slide
 • การจัดตำแหน่ง การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนคุณสมบัติของข้อความ
 • การใส่ตัวเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 • การจัดเรียงข้อความในมุมมองเค้าร่าง
 • การเปลี่ยนและแทนที่ข้อความ
 • การแทนที่แบบอักษร
 • การเปลี่ยนตัวพิมพ์
 • การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
 • การแทรก Word Art
  การปรับระยะห่างระหว่างข้อความ
 • การย้าย/ปรับขนาดกล่องข้อความ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

4

การตกแต่ง Slide

 • การเปลี่ยนพื้นหลัง Slide
 • การตกแต่งสี Slide ด้วยโครงร่างสีภาพนิ่ง
 • การแทรกหมายเลข Slide
 • การแทรก Clipart
 • การวาดภาพ
 • การจัดกลุ่ม และ จัดลำดับภาพ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

5

การตกแต่ง Slide

 • การวาดภาพ
 • การจัดกลุ่ม และ จัดลำดับภาพ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

6

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

7

 • การสร้างตาราง
 • การสร้างแผนภูมิ
 • การสร้างแผนผังองค์กร

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

8

 • การสร้างแผนผังองค์กร

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

9

 • การใส่ Effect ให้กับ Object
 • การจัดคิวการแสดง Object
 • การตั้งเวลาในการแสดง Object
 • การปรับแต่งลูกเล่น
 • การใช้ปุ่มปฏิบัติการ
 • การสร้าง Hyperlink
 • การแสดงการเคลื่อนไหวแบบวน Loop

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

10

 • การแทรกเพลงจาก CD
 • การอัดเสียงด้วย Sound Record
 • การใส่เสียงลงใน Slide
 • การใส่ Movie
 • การอัดเสียงพูดประกอบการบรรยาย
 • การเตรียมตัวในการ Present
 • การสร้าง Summary Slide
 • การซ่อนภาพนิ่ง

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

11

การประยุกต์ใช้และการสร้างงาน Presentation

– นักศึกษาจัดกลุ่ม เตรียมงานนำเสนอ

3 ชั่วโมง

12

นำเสนอผลงาน

– นักศึกษานำเสนอผลงาน

3 ชั่วโมง

13

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

4 ชั่วโมง

 
 

การวัดและประเมินผล :

1. การวัดผล

1.1

คะแนนแบบฝึกหัด/งาน

20

% 

1.2

สอบเก็บคะแนน

30

% 

1.3

สอบ Final (ปฏิบัติ)

30

% 

1.4

สอบ Final (ทฤษฎี)

20

% 

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน

A 

90 – 100

ระดับคะแนน

B+ 

85 – 89

ระดับคะแนน

B 

75 – 84

ระดับคะแนน

C+ 

70 – 74

ระดับคะแนน

C

60 – 69

ระดับคะแนน 

D+

55 – 59

ระดับคะแนน

D

50 – 54

ระดับคะแนน 

E 

ต่ำกว่า 50

    “นักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนรายวิชาต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า C”

Posted in Microsoft Office 2007 | Leave a comment