ขาดส่งงาน

ชิ้นที่ 2 (ประวัติส่วนตัว)

นายสุทธิพงศ์     ทรงศีธิพันธ์

ส.ท.สุเทพ    สวนแก้ว

นายกิตติพงษ์    เนียมหมวด

นายกิตติศักดิ์    เย็นวัฒนา

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นายนเรศ ศิริเกษ

ชิ้นที่ 3 (ไหว้พระ 9 วัด)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นางสาวรพีพรรณ พึ่งพิพัฒน์

นางสาวณัฐิกา    เดชศิริ

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

ชิ้นที่ 4 (ข้อสอบ)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นายพาณิชน์    ร่วมดี

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวชลาลัย ตติเจริญ

นายพะเนตร    เอี่ยมเรียง

นายวิศรุต โกเศยะโยธิน

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นางสาวปภัชณันท์ ปัญญาวรสวัสดิ์

นายนเรศ ศิริเกษ

Advertisements
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s