ขาดส่งงาน

ชิ้นที่ 2 (ประวัติส่วนตัว)

นายสุทธิพงศ์     ทรงศีธิพันธ์

ส.ท.สุเทพ    สวนแก้ว

นายกิตติพงษ์    เนียมหมวด

นายกิตติศักดิ์    เย็นวัฒนา

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นายนเรศ ศิริเกษ

ชิ้นที่ 3 (ไหว้พระ 9 วัด)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นางสาวรพีพรรณ พึ่งพิพัฒน์

นางสาวณัฐิกา    เดชศิริ

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

ชิ้นที่ 4 (ข้อสอบ)

นายสุทธิพงศ์    ทรงศีธิพันธ์

นายพาณิชน์    ร่วมดี

นางสาวกรรณิการ์ กรดแก้ว

นางสาวชลาลัย ตติเจริญ

นายพะเนตร    เอี่ยมเรียง

นายวิศรุต โกเศยะโยธิน

นางสาวลภัสรดา โกมลบุตร

นางสาวปภัชณันท์ ปัญญาวรสวัสดิ์

นายนเรศ ศิริเกษ

This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s