การบ้านครั้งที่ 1

สร้างงาน Microsoft PowerPoint “เรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการรักษาโลก”

  • แบ่งกลุ่มละไม่เกิน 3 คน (หรือทำเป็นงานเดี่ยวก็ได้) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 slide ต่อ 1 คน
  • นำเสนองานในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 54
  • ส่งงานเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s