แนวการสอนหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2007

แนวการสอนหลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2007 (40 ชั่วโมง)
ผู้สอน

อ.บุญฤทธิ์ ชมสุทธา
boonyarit_cho@sdulive.net


วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ ข้อความ กราฟ และแผนภูมิได้อย่างสวยงาม

รายละเอียดของหลักสูตร :

ศึกษาการใช้งาน Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างงาน Presentation การสร้างงาน Presentation นำเสนอผลงานโดยแสดงชุด Slide ทีละภาพ การปรับปรุงข้อความและภาพ การใช้ Slide รวมทั้งการตกแต่ง Presentation เช่น วิธีแทรกภาพ แทรกกราฟใน Slide การเลือกใช้ Bullet และการเลือกสีและเส้น เป็นต้น

หนังสือหรือเอกสารอ้างอิง :

คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ สำนักพิมพ์ Provision

เนื้อหารายวิชา :

ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา

1

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Office PowerPoint 2007

 • แนะนำมุมมอง Slide
 • แนวคิดในการใช้มุมมองต่าง ๆ ใน PowerPoint
 • การปรับขนาดมุมมอง
 • การคัดลอก/ลบ/ย้ายตำแหน่ง Slide

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

2 

การสร้างงานรูปแบบต่างๆ

 • การสร้างงานด้วย Design Template
 • การสร้างงานโดยใช้ Blank Presentation
 • การสร้าง Slide แผ่นใหม่
 • แนะนำ Slide Layout

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

3

การตกแต่ง Slide

 • การใส่ข้อความลงใน Slide
 • การเลือกข้อความและการทำงานของกล่องข้อความ
 • การกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรให้กับข้อความใน Slide
 • การจัดตำแหน่ง การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนคุณสมบัติของข้อความ
 • การใส่ตัวเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 • การจัดเรียงข้อความในมุมมองเค้าร่าง
 • การเปลี่ยนและแทนที่ข้อความ
 • การแทนที่แบบอักษร
 • การเปลี่ยนตัวพิมพ์
 • การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
 • การแทรก Word Art
  การปรับระยะห่างระหว่างข้อความ
 • การย้าย/ปรับขนาดกล่องข้อความ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

4

การตกแต่ง Slide

 • การเปลี่ยนพื้นหลัง Slide
 • การตกแต่งสี Slide ด้วยโครงร่างสีภาพนิ่ง
 • การแทรกหมายเลข Slide
 • การแทรก Clipart
 • การวาดภาพ
 • การจัดกลุ่ม และ จัดลำดับภาพ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

5

การตกแต่ง Slide

 • การวาดภาพ
 • การจัดกลุ่ม และ จัดลำดับภาพ

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

6

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

7

 • การสร้างตาราง
 • การสร้างแผนภูมิ
 • การสร้างแผนผังองค์กร

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

8

 • การสร้างแผนผังองค์กร

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

9

 • การใส่ Effect ให้กับ Object
 • การจัดคิวการแสดง Object
 • การตั้งเวลาในการแสดง Object
 • การปรับแต่งลูกเล่น
 • การใช้ปุ่มปฏิบัติการ
 • การสร้าง Hyperlink
 • การแสดงการเคลื่อนไหวแบบวน Loop

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

10

 • การแทรกเพลงจาก CD
 • การอัดเสียงด้วย Sound Record
 • การใส่เสียงลงใน Slide
 • การใส่ Movie
 • การอัดเสียงพูดประกอบการบรรยาย
 • การเตรียมตัวในการ Present
 • การสร้าง Summary Slide
 • การซ่อนภาพนิ่ง

– ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน

– ผู้เรียนปฏิบัติตามพร้อมทำแบบฝึกหัด

3 ชั่วโมง

11

การประยุกต์ใช้และการสร้างงาน Presentation

– นักศึกษาจัดกลุ่ม เตรียมงานนำเสนอ

3 ชั่วโมง

12

นำเสนอผลงาน

– นักศึกษานำเสนอผลงาน

3 ชั่วโมง

13

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

– ผู้เรียนทำแบบทดสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

4 ชั่วโมง

 
 

การวัดและประเมินผล :

1. การวัดผล

1.1

คะแนนแบบฝึกหัด/งาน

20

% 

1.2

สอบเก็บคะแนน

30

% 

1.3

สอบ Final (ปฏิบัติ)

30

% 

1.4

สอบ Final (ทฤษฎี)

20

% 

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน

A 

90 – 100

ระดับคะแนน

B+ 

85 – 89

ระดับคะแนน

B 

75 – 84

ระดับคะแนน

C+ 

70 – 74

ระดับคะแนน

C

60 – 69

ระดับคะแนน 

D+

55 – 59

ระดับคะแนน

D

50 – 54

ระดับคะแนน 

E 

ต่ำกว่า 50

    “นักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนรายวิชาต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า C”

Advertisements
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s