แนวการสอน Microsoft Word 2007

แนวการสอนหลักสูตร Microsoft Office Word 2007 (40 ชั่วโมง)
ผู้สอน
อ.บุญฤทธิ์ ชมสุทธา
boonyarit_cho@sdulive.net

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานด้านกราฟิกอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่างๆ การจัดรูปแบบเอกสารและตัวอักษร ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ

รายละเอียดของหลักสูตร :

ศึกษาการสร้างและแก้ไขข้อความ การจัดภาพ แทรกข้อความ การจัดรูปแบบ แก้ไข เคลื่อนย้าย คัดลอกข้อความ การกำหนด Outline , Style และ Template เทคนิคการพิมพ์เอกสาร การตรวจสอบเอกสาร การทำไปรษณีย์ผนวก ซองจดหมายและป้ายผนึก จัดสร้างและแทรกแผนภูมิ การสร้าง Index การแทรกภาพ การสร้างตาราง และการติดต่อกับเครื่องพิมพ์สำหรับงานธุรกิจ และงานเอกสารอื่นๆ

หนังสือหรือเอกสารอ้างอิง :
    คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหารายวิชา :

ครั้งที่

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา

1

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Windows

 • รู้จักกับส่วนประกอบของ Windows
 • การสร้างโฟลเดอร์ การเปลี่ยนชื่อ
 • การจัดการกับไฟล์ (การคัดลอก การย้ายที่ การลบ การกู้ไฟล์)
 • การค้นหาไฟล์

 

 • ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน แล้วให้นักศึกษาปฏิบัติตาม

 

3 ชั่วโมง

2

เริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Office Word 2007

 • ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอ Microsoft Office Word 2007
 • การเรียกใช้ Ribbon
 • การพิมพ์เอกสาร
 • การเปลี่ยนโหมดการพิมพ์
 • การเลือกส่วนของข้อความ
 • การป้อน แก้ไข ย้าย คัดลอกข้อความ
 • การบันทึก การเปิดไฟล์
 • การสร้างเอกสารใหม่ การลบไฟล์
 • มุมมองของเอกสาร

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

3

การแก้ไขเอกสาร / ตกแต่งเอกสาร

 • การแก้ไขเอกสาร
 • การแทนที่ข้อความ / การค้นหาข้อความ
 • การตกแต่งเอกสาร
 • การกำหนดสีและขนาดตัวอักษร
 • การใส่กรอบให้กับข้อความและเอกสาร

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

4

การจัดหน้าเอกสาร

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การจัดหน้าเอกสารแบบคอลัมน์
 • การใช้ Drop Cap
 • การแทรกข้อความอัตโนมัติ
 • การใส่เลขหน้าเอกสาร
 • การกำหนดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
 • การใส่เชิงอรรถ
 • การใส่ comment
 • การตั้งค่า Tab ให้กับเอกสาร
 • การตรวจสอบคำสะกด

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

5

การสร้างตาราง

 • การสร้างตารางแบบต่าง ๆ
 • การพิมพ์ข้อความในตาราง
 • การสร้างกรอบและแรเงา
 • การตกแต่งพื้นหลังของเอกสาร
 • การรวมเซลล์
 • การแยกตาราง
 • การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง
 • การคำนวณในตาราง

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

6

ทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 (ปฏิบัติ)
 • สอบปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

7

การแทรกรูปในเอกสาร

 • การแทรกรูปจาก Clip Art
 • การแทรกรูปจาก File อื่น
 • การตกแต่งรูป / ย่อ / ขยาย
 • การ capture หน้าจอมาใส่ในเอกสาร

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

8

การวาดรูปลงในเอกสาร

 • การวาดรูป
 • การตกแต่งรูป
 • การใส่ข้อความ
 • การซ้อนทับของรูป
 • การรวมกลุ่มรูปวาด

การสร้างการ Word Art

 • การสร้างอักษรประดิษฐ์

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

9

การสร้างแผนภูมิ

 • การสร้างและการตกแต่งแผนภูมิ
 • การแก้ไขแผนภูมิ

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

10

การจัดการกับ Illustrations

 • การใช้งาน AmartArt

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

11

การสร้างจดหมาย

 • การสร้างจดหมาย
 • การสร้างจดหมายเวียน
 • การสร้างซองจดหมาย

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

12

การสร้างงานบนอินเทอร์เน็ต

 • การสร้าง Webpage ด้วย Microsoft Office Word 2007

 

 • บรรยาย
 • สาธิตให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
 • ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน

 

3 ชั่วโมง

13

สอบ
 • สอบปฏิบัติ และ สอบทฤษฎี

4 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผล :

1.การวัดผล

1.1

คะแนนแบบฝึกหัด/งาน

20

%

1.2

สอบเก็บคะแนน

30

%

1.3

สอบ Final (ปฏิบัติ)

30

%

1.4

สอบ Final (ทฤษฎี)

20

%

            

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน

A

90 – 100

ระดับคะแนน

B+

85 – 89

ระดับคะแนน

B

75 – 84

ระดับคะแนน

C+

70 – 74

ระดับคะแนน

C

60 – 69

ระดับคะแนน

D+

55 – 59

ระดับคะแนน

D

50 – 54

ระดับคะแนน

E

ต่ำกว่า 50

“นักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนรายวิชาต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า C”

 

Advertisements
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s