เงื่อนไขการส่งงาน

ส่ง E-mail ที่ boonyarit_cho@sdulive.net
โดยให้ตั้งชื่อ Subject ดังนี้

  • PPT_(ชื่องาน)_(Name)(ID) ตัวอย่าง PPT_HW1_Boonyarit_001
This entry was posted in Microsoft Office 2007. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s